Per december 2020 heeft het TIR nog geen ANBI status.

Bestuur van het Het “Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein” is
per 1 okt 2020 als volgt samengesteld;

Dhr        Vromen, Th                                          voorzitter
Mw        Theunissen – Groenen, G M C M    penningmeester
Mw        Mulder – van Zanten, A A M            lid
Mw        Jührend-Gerritsen, C.                        lid
Dhr        Vlemmix, J M A                                   lid
               ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het beloningsbeleid van bestuurders is statutair vastgelegd in Artikel 3 lid 5,
“De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten”.

Voor de ANBI-status verlangt de belastingdienst  om onderstaande informatie onder rsin 8108 91 463 toegankelijk te maken op onze website.

Beleidsplan Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein

TIR Activiteitenplan 2021

TIR Jaarverslag 2019

TIR jaarrekening 2019

Statuten TIR 2007